Mughende Women Farmers Association (MUWOFA)
Supporting Legumes growing in Kinyamaseke 1. The legumes help to fix nitrogen